DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị nhân lực >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1697

Nhan đề: Đổi mới quản lý nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
Tác giả: Bùi, Anh Tuấn
Từ khoá: Quản trị nhân sự
Quản trị hành chính
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Kinh tế & Phát triển. Trang 28-33
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1697
Appears in Collections:Quản trị nhân lực

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NS_0012.pdf6 trang3,28 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback