DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1693

Nhan đề: Đổi mới việc chỉ đạo hoạt động tự học ở nhà của học sinh
Tác giả: Vũ, Duy Yên
Từ khoá: Dạy học
Học sinh
Tự hoc
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 164 - (kỳ 1-6/2007). Tr. 43-44, 36.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1693
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0210.pdf2,64 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback