DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1682

Nhan đề: Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế biển ở Đà Nẵng trong điều kiện hội nhập hiện nay
Tác giả: Lê, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Kinh tế biển
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí kinh tế và phát triển, năm 2007. Trang 16-18
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1682
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0126.pdf3 trang1,25 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback