DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1672

Nhan đề: Tiếp tục tăng trưởng cao rủi ro và bất ổn tiềm tàng
Tác giả: Nguyễn, Hồng Sơn
Từ khoá: Tăng trưởng
Rủi ro
Bất ổn
Năm xuất bản: 2007-02
Mô tả: Tài chính, tháng 2/2007. Trang 42-47
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1672
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0127.pdf 6 trang1,56 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback