DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Tâm lý >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1661

Nhan đề: Bị bắt nạt bởi bạn cùng lứa và mối liên hệ với nhận thức bản thân, trầm cảm ở học sinh phổ thông.
Tác giả: Trần, Văn Công
Bahr, Weiss
David, Cole
Từ khoá: Bắt nạt
Nhận thức
Trầm cảm
Học sinh phổ thông
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí tâm lý học. số 11-10/2009. Tr.50-59.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1661
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TL_0047.pdf11,02 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback