DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1654

Nhan đề: Kinh tế Nhật Bản với cuộc khủng tài chính toàn cầu hiện nay
Tác giả: Trần, Quang Minh
Trần, Minh Nguyệt
Từ khoá: Kinh tế Nhật Bản
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới số 9(161) năm 2009. Trang 16-24
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1654
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0097.pdf9 trang13,68 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback