DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1652

Nhan đề: Hội nhập WTO và mô hình tăng trưởng cho Việt Nam ?
Tác giả: Trần, Minh Tuấn
Từ khoá: Hội nhập WTO
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 6(158) năm 2009. Trang 61-66
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1652
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0096.pdf6 trang10,31 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback