Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1635
Title: Mở rộng quy mô giáo dục đại học và sau đại học là điều kiện để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh
Authors: Trần, Văn Tùng
Keywords: Giáo dục
Đại học
Sau đại học
Việt Nam
Issue Date: 2007-06
Description: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 349 - 06/2007. Tr. 52-57.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1635
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0203.pdf5.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.