DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1635

Nhan đề: Mở rộng quy mô giáo dục đại học và sau đại học là điều kiện để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh
Tác giả: Trần, Văn Tùng
Từ khoá: Giáo dục
Đại học
Sau đại học
Việt Nam
Năm xuất bản: 2007-06
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 349 - 06/2007. Tr. 52-57.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1635
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0203.pdf5,57 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback