Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1595
Title: Khủng hoảng tài chính và sự phá sản của một số tập đoàn trên thế giới - Bài học đối với Việt Nam
Authors: Trần, Tiền Hưng
Keywords: Khủng hoảng tài chính
Tập đoàn kinh tế
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Tài chính Quốc tế, Số 04(45), Tr. 32-34
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1595
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0448.pdf855.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.