DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1584

Nhan đề: Cải tiến phương pháp dạy văn học đa văn hóa (Multicultural literature) cho sinh viên đại học và cách đánh giá thành công học thuật
Tác giả: Trần, Văn Đạt
Từ khoá: Dạy học
Đa văn hóa
Sinh viên
Multicutural Literature
Văn học
Học thuật
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Dạy và Học ngày nay. Số 2-2007. Tr. 93-97.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1584
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0199.pdf6,3 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback