DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1574

Nhan đề: Tổ chức hoạt động học tập nội dung các yếu tố hình học và đại lượng hình học cho học sinh lớp 4-5 theo phương thức khảo sát Toán
Tác giả: Trần, Thị Thu Hà
Từ khoá: Học tập
Hình học
Toán học
Đại lượng
Học sinh
Tiểu học
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 178 - (kỳ 1-12/2007). Tr. 33-35.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1574
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0195.pdf2,61 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback