DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1549

Nhan đề: Quan hệ giữa khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng tài chính: Sự tiếp cận từ góc độ tự do hóa
Tác giả: Nguyễn, Minh Phong
Từ khoá: Quan hệ
Khủng hoảng kinh tế
Khủng hoảng tài chính
Tự do hóa
Năm xuất bản: 2009-11
Mô tả: Tạp chí ngân hàng, số 21 tháng 11/2009. Trang 1-9
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1549
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0083.pdf9 trang19,15 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback