DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1546

Nhan đề: Chuyển giao công nghệ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Tác giả: Lê, Quốc Hội
Từ khoá: Chuyển giao
Công nghệ
Tăng trưởng
Kinh tế
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Kinh tế và Phát triển, năm 2009. Trang 33-37
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1546
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0069.pdf5 trang8,42 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback