DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1538

Nhan đề: Đề xuất các giải pháp thực hiện mục tiêu kinh tế vĩ mô trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Hoàng, Xuân Quế
Từ khoá: Kinh tế vĩ mô
Năm xuất bản: 2010-02-01
Mô tả: Thị trường tài chính tiền tệ, số 3 + 4 (300 + 301), Ngày 1/2/2010. Trang 42-44
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1538
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0068.pdf3 trang6,02 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback