DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1536

Nhan đề: Bàn luận về các luận điểm của KEYNES vá ngăn chặn suy thoái kinh tế ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Bảo
Hồ, Hoàng Anh
Đoàn, Kim Thành
Từ khoá: KEYNES
Ngăn chặn suy thoái
Năm xuất bản: 2009-09
Mô tả: Phát triển kinh tế, tháng 9/2009. Trang 40-46
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1536
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0081.pdf7 trang11,08 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback