DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1530

Nhan đề: Ảnh hưởng của lãi suất ngân hàng, giá hàng hóa nội địa và tỉ giá hối đoái tới cân bằng cán cân thanh toán
Tác giả: Nguyễn, Văn Song
Từ khoá: Ngân hàng
Lãi suất ngân hàng
Tỉ giá hối đoái
Giá hàng hóa
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Tạp chí Ngân hàng, Số 22-11/2006, Tr.44-46,57
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1530
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0226.pdf798,21 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback