Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1518
Title: Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường: khái quát lý thuyết và khuyến nghị đối với quản lý nền kinh tế Việt Nam hiện nay
Authors: Mai, Ngọc Cường
Keywords: Vai trò
Kinh tế thị trường
Quản lý
Issue Date: 2009
Description: Kinh tế và phát triển,năm 2009. Trang 3-8
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1518
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0076.pdf6 trang11.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.