DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Tâm lý >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1513

Nhan đề: Thực trạng không khí tâm lý lớp học của học sinh THCS Hà Nội.
Tác giả: Trần Thị, Bích Hà
Từ khoá: Không khí tâm lý
Lớp học
Học sinh
THCS Hà Nội
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Tâm lý học. Số 1-01/2007. Tr.48-55.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1513
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TL_0033.pdf4,21 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback