DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Tâm lý >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1507

Nhan đề: Một số yếu tố tâm lý chủ quan ảnh hưởng đến sự hình thành kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm của sinh viên Đại học Hải phòng.
Tác giả: Đoàn, Mimh Tỵ
Từ khoá: Yếu tố tâm lý chủ quan
Hình thành kỹ năng
Giải quyết
tình huống sư phạm
Sinh viên
Đại học Hải Phòng
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Tâm lý học. Số 1-01/2007. Tr. 34-38.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1507
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TL_0032.pdf2,23 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback