DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Tâm lý >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1497

Nhan đề: Một số biểu hiện trong giao tiếp của học sinh THCS có hành vi lệch chuẩn ở Hà Nội.
Tác giả: Vũ Thị, Ngọc Tú
Từ khoá: Biểu hiện
Giao tiếp
Học sinh THCS
Hành vi lệch chuẩn
Hà Nội
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Tâm lý học. Số 12-12/2007. Tr.24-28.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1497
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TL_0031.pdf3,78 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback