Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1477
Title: Quản lý Nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam
Authors: Đinh, Văn Sơn
Keywords: Quản lý nhà nước
Tập đoàn
Kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2010
Description: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán. Số 3(80)-2010. Tr.22-29
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1477
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QT_0035.pdf4.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.