DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1463

Nhan đề: Phát triển bền vững ở Việt Nam: Thành tựu và vấn đề đặt ra
Tác giả: Nguyễn, Thị Thơm
Từ khoá: Phát triển bền vững
Thành tựu
Năm xuất bản: 2005-11-18
Mô tả: Nghiên cứu, số 47 từ ngày 18 đến ngày 24/11/2005. Trang 10-14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1463
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0058.pdf5 trang708,44 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback