Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1460
Title: Tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế
Authors: Nguyễn, Đình Hựu
Keywords: Ngân hàng thương mại
Kiểm soát nội bộ
Hội nhập kinh tế
Issue Date: 2004
Description: Tạp chí Kiểm toán, Số 5-2004, Tr.15-17; Số 6-2004, Tr.21-24
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1460
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0221.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.