DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1449

Nhan đề: Phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập tự chủ, mở rộng hợp tác quốc tế
Tác giả: Vũ, Văn Phúc
Từ khoá: Phát huy nội lực
Hợp tác quốc tế
Năm xuất bản: 2005
Mô tả: Kinh tế và dự báo, số 9/2005.Trang 17-18
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1449
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0056.pdf2 trang317,8 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback