DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1427

Nhan đề: Thành phố Đà Nẵng tạo bước phát triển đột phá, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, động lực phát triển của khu vực miền trung
Tác giả: Trần, Văn Minh
Từ khoá: Đà Nẵng
Động lực phát triển
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Kinh tế và dự báo, số 5/2006. Trang 34-37,51
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1427
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0051.pdf5 trang694,19 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback