DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1394

Nhan đề: Ngăn chặn suy giảm kinh tế thông qua đầu tư trực tiếp của Nhà nước: Tại sao không?
Tác giả: Vương, Đức Hoàng Quân
Từ khoá: Ngăn chặn suy giảm
Đầu tư trực tiếp
Năm xuất bản: 2009-06
Mô tả: Tài chính, tháng 6/2009. Trang 42-45
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1394
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0046.pdf4 trang5,05 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback