DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1392

Nhan đề: Chu kỳ kinh tế, lạm phát và thất nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam
Tác giả: Võ, Hùng Dũng
Từ khoá: Lạm phát
Thất nghiệp
Năm xuất bản: 2009-09
Mô tả: Nghiên cứu kinh tế, số 376-tháng 9/2009.Trang 3-23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1392
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0045.pdf21 trang23,32 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback