DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị nhân lực >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1352

Nhan đề: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO
Tác giả: Nguyễn, Tiệp
Từ khoá: Quản trị nhân sự
WTO
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí kinh tế và phát triển. Trang 16-19
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1352
Appears in Collections:Quản trị nhân lực

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NS_0006.pdf4 trang1,28 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback