DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1307

Nhan đề: Kinh tế dịch vụ trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế quốc tế ở Việt Nam
Tác giả: Đặng, Thị Hiếu Lá
Từ khoá: Kinh tế dịch vụ
Hội nhập
Năm xuất bản: 2009-09
Mô tả: Nghiên cứu kinh tế số 376- Tháng 9/2009.Trang 48-56
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1307
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0021.pdf9 trang10,54 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback