DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1275

Nhan đề: Để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình thực hiện Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ
Tác giả: Đinh, Duy Đông
Từ khoá: Ngân hàng
Năng lực cạnh tranh
Hiệp định Thương mại
Năm xuất bản: 2005
Mô tả: Tạp chí Thương mại, Số 29-2005, Tr.13-14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1275
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0197.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback