Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1266
Title: Cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trên cơ sở bài học kinh nghiệm của Trung quốc
Authors: Cao, Thị Ý Nhi
Keywords: Ngân hàng
Cổ phần hóa
Kinh nghiệm
Issue Date: 2006
Description: Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 114-2006, Tr.24-26
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1266
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0195.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.