DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị kinh doanh >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1224

Nhan đề: Bàn về hiệu quả kinh doanh và hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh
Tác giả: Nguyễn, Văn Công
Từ khoá: Hiệu quả
Kinh doanh
Hệ thống
Chỉ tiêu
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số 144-2009. Tr.112-116
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1224
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QT_0034.pdf3,12 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback