DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Tâm lý >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1219

Nhan đề: Quan niệm về hành vi giao tiếp có văn hoá của tuổi trẻ.
Tác giả: Nguyễn, Quang Uẩn
Từ khoá: Hành vi giao tiếp
văn hoá
Tuổi trẻ
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Tâm lý học. Số 6-06/2007. Tr.01-07.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1219
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TL_0017.pdf4,91 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback