DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1213

Nhan đề: Kinh nghiệm thế giới về đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế: Những yếu tố then chốt
Tác giả: Tarakanop, G.
Từ khoá: Tăng trưởng kinh tế
Năm xuất bản: 2009-05
Mô tả: Tạp chí ngân hàng, số 9 tháng 5-2009, từ trang 54-63
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1213
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0009.pdf10 trang22,61 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback