DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Tâm lý >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1203

Nhan đề: Vấn đề giáo dục xúc cảm cho học sinh ở nhà trường và gia đình hiện nay.
Tác giả: Đào Thị, Oanh
Từ khoá: Giáo dục
Xúc cảm
Học sinh
Nhà trường
Gia đình
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số 42-03/2009. Tr.19-22,25.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1203
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TL_0015.pdf5,49 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback