DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Tâm lý >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1197

Nhan đề: Tâm lý học giao tiếp- Một cơ sở để đổi mới phương pháp giáo dục.
Tác giả: Mạc, Văn Trang
Từ khoá: Tâm lý học
Giao tiếp
Cơ sở đổi mới
Phương pháp giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số 42-03/2009. Tr.11-14.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1197
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TL_0013.pdf9,02 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback