DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
100 - Triết học & Tâm lý học >
Tâm lý >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1158

Nhan đề: Mức độ biểu hiện về Stress ở người trưởng thành.
Tác giả: Nguyễn, Thị Hải
Từ khoá: Mức độ
Biểu hiện
Stress
Người trưởng thành
Năm xuất bản: 2009-08
Mô tả: Tạp chí Giáo Dục. Số 219-8/2009. Tr.9-10,28.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1158
Appears in Collections:Tâm lý

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TL_0005.pdf2,94 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback