DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1145

Nhan đề: Thực trạng về chủ trương, chính sách và chế độ giáo dục ngoại ngữ ở Trường Trung học Phổ thông những năm đổi mới tại một số tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ
Tác giả: Trần, Hữu Luyến
Từ khoá: Giáo dục
Chính sách
Chủ trương
Chế độ
Ngoại ngữ
Trung học
Phổ thông
Bắc Bộ
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 170-(kỳ 2-8/2007). Tr. 19-21, 18
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1145
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0186.pdf3,69 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback