Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10353
Title: Ứng dụng LiFeray Portal 6.2 phát triển hệ thống thông tin quản lý tại NXBGD chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phạm, Hồng Tính
Advisor: Vũ, Thị Trà, TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
Hệ thống thông tin quản lý
Nhà xuất bản Giáo dục
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống Thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống Thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 73 trang.
Table of contents: Chương 1.Nghiên cứu tổng quan về Liferary Portal; Chương 2.Đề xuất giải pháp và xây dựng hệ thống quản lý tại NXBGD chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Kết luận và hướng phát triển của đề tài.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10353
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamHongTinh.TT.pdfTóm tắt228.1 kBAdobe PDFView/Open
PhamHongTinh.TV.pdfToàn văn2.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.