Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10306
Title: Quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng hiện nay
Authors: Nguyễn, Dũng Sỹ
Advisor: Lê, Văn Đính, PGS.TS.
Keywords: Triết học
Phát triển xã hội
Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 195 trang.
Table of contents: Chương 1.Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Chương 2.Thực trạng công tác quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua; Chương 3.Một số giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả công tác quản lý phát triển xã hội theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10306
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDungSy.TT.pdfTóm tắt429.8 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDungSy.TV.pdfToàn văn1.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.