Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10246
Title: Đánh giá hiện trạng và ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Authors: Phạm, Ngọc Huyền
Advisor: Phạm, Thị Kim Thoa, TS.
Keywords: Kỹ thuật môi trường
Chất thải rắn sinh hoạt
Phần mềm GIS
Thành phố Đồng Hới
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 126 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng, nội dung, phương pháp; Chương 3.Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10246
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamNgocHuyen.TT.pdfTóm tắt1.25 MBAdobe PDFView/Open
PhamNgocHuyen.TV.pdfToàn văn3.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.