DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1022

Nhan đề: Tự do hóa tài khoản vốn ở Việt Nam và những thách thức đặt ra
Tác giả: Nguyễn, Trọng Tài
Từ khoá: Tài chính
Tài khoản vốn
Thách thức
Năm xuất bản: 2009
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 378-11/2009, Tr.31-39
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1022
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0176.pdf4,52 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback