Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10203
Title: Hệ tư vấn dựa trên mức độ quan trọng hàm ý thống kê
Authors: Phan, Phương Lan
Advisor: Huỳnh, Xuân Hiệp, PGS.TS.
Huỳnh, Hữu Hưng, TS.
Keywords: Hệ tư vấn
Phân tích hàm ý thống kê
Mức độ quan trọng phân tích hàm ý thống kê
Lọc cộng tác
Luật kết hợp
Khoa học máy tính
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 9480101; 245 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Tư vấn theo mức độ quan trọng hàm ý thống kê trên luật kết hợp; Chương 3. Tư vấn theo mức độ quan trọng xếp hạng hàm ý thống kê trên người dùng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10203
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanPhuongLan.TT.pdfTóm tắt1.4 MBAdobe PDFView/Open
PhanPhuongLan.TV.pdfToàn văn51.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.