Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10185
Title: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo của Học viện Chính trị Khu vực III
Authors: Trần, Thị Thu Hằng
Advisor: Đặng, Quốc Bảo, PGS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Hoạt động liên kết đào tạo
Học viện Chính trị
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 148 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại các trường đại học; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động liên kết đào tạo của Học viện Chính trị Khu vực III; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo của Học viện Chính trị Khu vực III trong bối cảnh hiện nay.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10185
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThuHang.TT.pdfTóm tắt257.66 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThuHang.TV.pdfToàn văn926.19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.