Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10141
Title: Nghiên cứu giảm dao động của tháp cầu dây văng bằng hệ thống chất lỏng
Authors: Châu, Si Quanh
Advisor: Nguyễn, Xuân Toản, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Cầu dây văng
Dao động của tháp cầu
Hệ thống chất lỏng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 100 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về cầu dây văng và thiết bị giảm chất lỏng; Chương 2.Cơ sở lý thuyết tính toán hệ giảm chấn chất lỏng (TLD); Chương 3.Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ MTLD so với STLD và kết cấu khi không có TLD thông qua hàm ứng xử tần số.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10141
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChauSiQuanh.TT.pdfTóm tắt927.65 kBAdobe PDFView/Open
ChauSiQuanh.TV.pdfToàn văn3.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.