Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9892
Title: Nghiên cứu phát triển mô hình dự báo dữ liệu thời gian sử dụng phương pháp cửa sổ dịch chuyển và máy học véc-tơ hỗ trợ được tối ưu bởi thuật toán trí tuệ bầy đàn
Other Titles: Research and Development a Time Series Forecast Model Using Moving-Window Concept and Support Vector Machines Optimized by Swarm Intelligence Algorithm
Authors: Trương, Thị Thu Hà, ThS.
Ngô, Ngọc Tri, TS.
Huỳnh, Võ Duyên Anh, ThS.
Keywords: Dữ liệu thời gian
Cửa sổ dịch chuyển
Máy học véc-tơ hỗ trợ
Trí tuệ bầy đàn
Dự báo
Kỹ thuật
Issue Date: 2019-06
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: B2017-ĐN06-02; 147 trang
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về dự báo dữ liệu chuỗi thời gian; Chương 2.Các nghiên cứu về dự báo dữ liệu chuỗi thời gian; Chương 3.Phát triển mô hình dự báo dữ liệu chuỗi thời gian sử dụng phương pháp của sổ dịch chuyển và máy học véc-tơ hỗ trợ được tối ưu bởi thuật toán trí tuệ bầy đàn; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9892
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiThuHa.TT.pdfTóm tắt1.63 MBAdobe PDFView/Open
TruongThiThuHa.TV.pdfToàn văn11.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.