Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9863
Title: Nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Research and Propose Solutions in order to Improve the Effectiveness of Implementing Projects in the Form of Public - Private - Partnership (PPP) in Investment in the Construction of Technical Infrastructure in Da Nang City
Authors: Phạm, Thị Trang, ThS.
Phan, Cao Thọ, PGS.TS.
Nguyễn, Huy Thanh, GS.TS.
Keywords: Phân tích AHP
Lựa chọn dự án
Dự án PPP
Ra quyết định
Phân cấp thứ bậc
Issue Date: 2019-06
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017 - ĐN02-34; 206 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu về dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP); Chương 2: Cơ sở lý luận về dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP); Chương 3: Thực trạng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại thành phố Đà Nẵng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9863
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiTrang.TT.pdfTóm tắt951.19 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiTrang.TV.pdfToàn văn16.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.