Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9829
Title: Phát triển nền tảng phần cứng cấu hình lại được đa lõi dựa theo kiến trúc NoC trên FPGA
Other Titles: Developing a flexible NoC-based multicore reconfigurable hardware platform on FPGA
Authors: Nguyễn, Văn Cường
Phạm, Văn Vĩnh
Nguyễn, Trọng Các
Keywords: Cấu hình động
Mạng trên chip
Multicore
FPGA
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.1, 2019; Trang 21 - 25.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9829
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhatTrien.TT.pdfTóm tắt73.49 kBAdobe PDFView/Open
PhatTrien.TV.pdfNội dung528.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.