Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9786
Title: Xây dựng quy trình dự báo nhu cầu vận tải hành khách theo mô hình 4 bước cho một số tỉnh khu vực miền Trung
Other Titles: Building a Process of Forecasting Passenger Transport Demand According to 04-step Model in the Central Viet Nam
Authors: Cao, Thị Xuân Mỹ, ThS.
Nguyễn, Văn Đăng, ThS.
Ngô, Thị Mỵ, ThS.
Keywords: Mô hình phát sinh chuyến đi
Phân tích hồi qui
Hệ số tương quan
Dự báo nhu cầu giao thông
Mô hình 4 bước
Issue Date: 2019-05
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN06-01; 143 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về dự báo nhu cầu giao thông và mô hình 4 bước truyền thống; Chương 2. Xây dựng quy trình dự báo nhu cầu vận tải hành khách theo mô hình 4 bước cho một số tỉnh miền Trung; Chương 3. Dự báo nhu cầu vận tải hành khách cho thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9786
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CaoThiXuanMy.TT.pdfTóm tắt2.46 MBAdobe PDFView/Open
CaoThiXuanMy.TV.pdfToàn văn7.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.