Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9700
Title: Mô hình hóa và mô phỏng tương tác cơ-nhiệt giữa đệm xe lăn và mông-đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn
Other Titles: Modeling and simulating thermal-mechanical interaction between wheelchair cushions and human buttocks-thighs via the finite element method
Authors: Bùi, Hệ Thống
Hồ, Trần Anh Ngọc
Keywords: Đệm xe lăn
Mô mông-đùi
Loét áp lực
Phần tử hữu hạn
Mô hình hóa
Mô phỏng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 84 - 88.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9700
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhHoaVaMoPhong.TT.pdfTóm tắt75.23 kBAdobe PDFView/Open
MoHinhHoaVaMoPhong.TV.pdfNội dung1.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.